thiết kế lab vi sinh


Thiết kế phòng thí nghiệm vi sinh

Thiết kế phòng lab nuôi cấy mô

Tùy theo yêu cầu của loại mẫu thử, số lượng mẫu thử và phương pháp kiểm mà thiết kế phòng thí nghiệm vi sinh cho phù hợp. Việc bố trí và thiết sao cho an toàn, không nhiễm chéo và thuận lợi cho việc duy chuyển. Các khu vực của phòng thí nghiệm Nơi nhận